Acord de licență


V0721-01

TERMENII AUTOVISTA DE LICENȚIERE A DATELOR

AUTOVISTA DATA LICENSING TERMS

Acești termeni de licențiere (“Contractul de licență“) reglementează utilizarea de către Client a produselor de date și a abonamentelor („Produse“) sau  Autovista Romania SRL („Autovista”).

These licence terms (the “Licence Agreement”) govern the use by Customer of the data products and subscriptions (“Products”) of  Autovista Romania SRL (“Autovista”).

1. COMENZI

1. ORDERS  

1.1. Clientul poate comanda Produse prin plasare de comenzi scrise și semnate, folosind formularul de comandă Autovista, sau prin plasarea comenzilor prin instrumentele de introducere a comenzilor (dacă sunt disponibile) pe website-urile Autovista (fiecare, o “Comandă”). Comenzile se supun acceptării de către Autovista. Autovista poate accepta o comandă prin furnizarea accesului la Produse. Comenzile acceptate se consideră a fi incluse în și a se supune acestui Contract de Licență, precum și oricărei alte documentații la care se face referire în comandă. Toți ceilalți termeni și condiții din orice comanda de achiziție a Clientului, care exced celor din formularul de comanda Autovista, sau din alt document care nu este menționat în acest contract de licență nu vor avea efect.

1.1   Customer may order Products by placing written, signed orders on a local Autovista order form, or by placing orders via order-entry tools (where available) on Autovista web sites (each, an “Order”).  Orders are subject to acceptance by Autovista. Autovista may accept an order by providing access to Products.  Accepted orders will be deemed to incorporate and be subject to this Licence Agreement, as well as any other documentation referenced in the Order.  All other terms and conditions contained in any Customer purchase order or other document not expressly referenced in this Licence Agreement will have no effect.

2. ACCESUL LA PRODUSE

2. ACCESS TO PRODUCTS 

2.1. Prin furnizarea către Client a unui cont, date de acces sau orice alt acces la Produsele Autovista, Autovista oferă acces la Produse cu condiția respectării de către Client a termenilor specificați în acest Contract de Licență. Prin utilizarea Produselor, Clientul este de acord să respecte și să fie obligat de acest Contract de Licență și orice altă documentație la care se face referire de către Autovista în Comandă.

2.1   In providing Customer with an account, any access credentials or other access to Autovista Products, Autovista grants access to the Products subject to Customer complying with the terms specified in this Licence Agreement. By using the Products, Customer agrees to comply with and be bound by this Licence Agreement, and any other documentation referenced in the particular Order.

2.2. Autovista poate, oricând pe durata acestui Contract de Licență, să retragă un Produs din oferta sa de disponibilitate generală și, la alegerea Autovista, poate (i) să îl înlocuiască cu un produs alternativ sau să livreze datele respective prin intermediul unui suport alternativ, cu condiția ca produsul înlocuitor sau suportul alternativ să livreze în mod substanțial aceeași capacitate și/sau date către Client, sau (ii) să furnizeze o rambursare proporțională a pretului Produsului retras.

2.2   Autovista may, at any time during the term of this Licence Agreement, withdraw a Product from general availability and, at Autovista’s option, either (i) replace it with an alternative product or deliver the applicable data through an alternative medium, provided that the replacement product or medium shall deliver materially the same capability and/ or data to the Customer; or (ii) provide a pro rata refund of the Fee relating to the withdrawn Product.

3. FACTURARE ȘI PLATĂ

3. INVOICING AND PAYMENT  

3.1. Autovista va factura Clientului toate prețurile specificate în Comandă. Facturile se vor plăti în 14 de zile de la data facturii în moneda menționată în Comandă. Prețurile se supun TVA și oricărei taxe sau obligații de plătit de către Client.

3.1   Autovista shall invoice the Customer all fees specified in the Order. Invoices are payable within 14 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the Order. Fees are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

3.2. În cazul în care Clientul nu face plata la scadență, Autovista își rezervă dreptul de a (i) percepe Clientului orice costuri de administrare si bancare precum și dobânzi (atât înainte cât și după o hotarare judecatoreasca) calculate de la data scadentă până la data plății, la o rată de 4% pe lună sau rata maximă permisă de lege, oricare este mai mare, (ii) să suspende oricare și toate licențele acordate Clientului până la plata integrală, (iii) să oprească livrarea oricăror actualizări ulterioare sau accesul la Produse până când toate restanțele sunt achitate, și/sau (iv) să rezilieze Contractul de Licență.

3.2   If Customer fails to make any payment when due Autovista reserves the right to: (i) charge Customer  any administration and bank charges, and interest (as well after as before judgment) from the due date until payment at the rate of 4% per month or the maximum rate permitted by law, whichever is the greater; (ii) suspend any and all licences granted to Customer until it has made payment in full; (iii) withhold delivery of any further Updates or access to Products until such time as all arrears have been settled; and/or (iv) terminate the Licence Agreement.

3.3.  Autovista va avea dreptul de a majora prețurile la intervale anuale, la fiecare expirare a termenului contractual in curs al Contractului de Licență, dacă notifică Clientul în scris, cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului contractului de licență și Clientul nu trimite o notificare scrisă de incetare a contractului cu cel puțin 60 de zile înainte de sfârșitul anului curent de abonament, pentru ca o astfel de incetare să intre în vigoare la expirarea acelui termen in curs. Fără a aduce atingere celor de mai sus, și sub rezerva unui preaviz de 3 luni, Autovista va avea dreptul de a majora orice taxe pentru serviciile de date VIN (Număr de Identificare al Vehiculului) și/sau WLTP (Proceduri armonizate la nivel global pentru testarea vehiculelor ușoare) în orice moment, în cazul în care orice producător de vehicule își majorează taxele pentru verificările VIN și/sau serviciile de date WLTP către Autovista.

3.3.   Autovista shall be entitled to increase fees at yearly intervals on each anniversary of the Licence Agreement, if it notifies Customer in writing, at least 90 days before the expiry of the then-current term of the Licence Agreement, and Customer does not give written notice of termination of the contract at least 60 days before the end of the current subscription year, such termination to take effect at expiry of the then current term.  Notwithstanding the foregoing, and subject always to 3 months’ written notice, Autovista shall be entitled to increase any fees for VIN and/ or WLTP data services at any time in the event that any applicable vehicle manufacturer increases its fees for VIN look-ups and/ or WLTP data services to Autovista.

4. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE

4. CONFIDENTIAL INFORMATION   

4.1. Oricare și toate informațiile comerciale furnizate de către Autovista se vor considera informații confidențiale. Doar sub rezerva utilizării permise specificate în Comandă, Clientul (i) va păstra confidentiale Produsele și orice informații legate de acestea și va limita accesul la Produse la acei angajați, reprezentanți sau subcontractanți care trebuie să le cunoască in scopul desfasurarii activitatii Clientului, (ii) va notifica Autovista imediat ce află despre o utilizare sau acces neautorizate la oricare Produse sau informații confidențiale de către o terță parte, (iii) va lua toate măsurile necesare pentru a proteja informațiile confidențiale sau Drepturile de proprietate Intelectuală ale Autovista asupra Produselor, și (iv) va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea de către angajații, reprezentanții sau subcontractanții săi a prevederilor acestei clauze 4.

4.1   Any and all business-related information provided by Autovista shall be deemed to be confidential information. Subject only to the Permitted Use specified in the Order, Customer shall: (i) keep Products and any information contained therein confidential and limit access to Products to those of its employees, agents and sub-contractors who have a need to know for the purpose of the Client’s activity; (ii) notify Autovista immediately if it becomes aware of any unauthorised use of or access to any Products or confidential information by any third party; (iii) take all steps necessary to protect the confidential information or Intellectual Property Rights of Autovista in Products; and (iv) take all such steps as are necessary to ensure compliance by its employees, agents and sub-contractors with the provisions of this clause 4.

5. LICENȚĂ DE DATE

5. DATA LICENCE

5.1  Sub rezerva plății tuturor prețurilor aplicabile și a respectării termenilor din această clauză 5 și a oricăror alți termeni sau restricții de licențiere, Autovista acordă Clientului  un drept neexclusiv si netransmisibil de a folosi Produsele și documentația furnizate în temeiul contractului de licență, pentru scopurile comerciale interne ale Clientului, la nivelele de capacitate indicate, pe durata contractului de licență. Astfel de scopuri comerciale interne vor include partajarea extraselor de date individuale privind anumite vehicule către clienți terțe părți, dar Clientul nu va permite în nici un fel accesul la părți substanțiale sau întregi ale Produsului sau a datelor de baze respective. Cu excepția drepturilor limitate de licență acordate în mod expres în Contractul de Licență, Autovista își rezervă dreptul asupra Produselor și documentației și oricărei modificări a acestora, inclusiv, titlul, dreptul de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală, și orice alte drepturi și interese. Sunt interzise, fara acordul expres al Autovista, reproducerea permanentă sau temporară a unui Produs, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afişarea sau transmiterea în reţea, precum si traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui Produs, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, chiar dacă acestea sunt necesare pentru a permite Clientului să utilizeze Produsul într-un mod corespunzător destinaţiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

5.1 Subject to payment of all applicable Fees and compliance with the terms of this clause 5 and any other licence terms and restrictions in the applicable Product Schedule, Autovista grants Customer a non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable licence to use Products and documentation provided under this Licence Agreement for Customer’s internal business purposes at the indicated capacity levels for the duration of the Licence Agreement. Such internal business purposes shall include the sharing of individual data extracts relating to specific vehicles to its third party customers, but Customer shall not otherwise allow access in any way to substantial or whole parts of the Product or related databases. Except for the limited licence rights expressly granted in this Licence Agreement, Autovista reserves all rights in and to the Products and documentation and any modifications thereto, including title, ownership, intellectual property rights, and any other rights and interests. It is forbidden, without Autovista’s consent, to make any permanent or temporary reproduction of a Product, in whole or in part, by any means and in any form whatsoever, including when such reproduction performed by the installation, storage, running or execution, display or transmission in the network and the translation, adaptation, arrangement and any other changes to a Product, as well as the reproduction of the result of such operations, even if these operations are necessary to enable the Customer to use the Product in a manner appropriate to its intended use, including for correcting errors.

5.2. În cazul în care Produsele sunt livrate printr-un acces online sau platformă de aplicație web, Clientul poate accesa și utiliza Produsul pe multiple dispozitive sau unul sau mai multe servere, atâta timp cât numărul specificat de licențe și volume nu sunt depășite în nici un moment.

5.2   Where Products are delivered through an online access or web application platform Customer may access and use the Product on multiple devices or one or more servers, so long as the specified number of licences or volumes for the Product are not exceeded at any given time.

5.3. În cazul în care Produsele sunt livrate ca date brute într-un format plat via (S)FTP sau e-mail, Clientul poate include și folosi fiecare copie a Produsului pe Platforma (Platformele) Clientului specificată(e) în Comandă cu condiția ca, în cazul în care nu s-a convenit altfel în scris de către Autovista, Clientul (i) să nu folosească Produsul pe nici o platformă sau sisteme adiționale, (ii) să nu folosească Produsul pe Platforma (Platformele) Clientului cu un volum sau capacitate mai mare fără acordul prealabil scris al Autovista și plata taxelor de licență aplicabile, sau (iii) să nu permită utilizarea de către nici o entitate asociată sau terță parte.

5.3   Where Products are delivered as raw data in a flat format via (S)FTP or email, Customer may incorporate and use each copy of the Product on the Customer Platform(s) specified in the Order provided that, unless otherwise agreed in writing by Autovista, Customer does not (i) use the Product on any additional platforms or systems; (ii) use the Product on the Customer Platform(s) with a larger volume or capacity without Autovista’s prior written consent and payment of any applicable licence fees; or (iii) permit use by any other related or third party entity.

5.4. În cazul în care Produsele sunt livrate printr-un serviciu web, Clientul poate accesa produsele sub rezerva oricăror limite de volum și capacitate specificate în Comandă. Orice utilizare în exces a oricăror volume convenite va fi taxată la ratele adiționale de accesare specificate în Comandă, sau, dacă nu sunt specificate, la prețurile standard ale Autovista pentru astfel de accesari în vigoare la acel moment. Clientul va respecta orice cerințe tehnice sau de conexiune de integrare specificate în orice documentație de integrare aplicabilă furnizată de Autovista din când în când. Accesarile de servicii web se pot referi doar la vehicule individuale. Accesarile în masă nu sunt permise.

5.4 Where Products are delivered via a web service, Customer may access the Products subject to any volume or capacity limits specified in the Order. Any usage in excess of any agreed volumes will be charged at the additional transaction fee rates specified in the Order, or if none are specified, Autovista’s then current standard pricing for such transactions. Customer shall comply with any technical or integration connection requirements specified in any applicable integration documentation provided by Autovista from time to time. Web Service transactions may only refer to individual vehicles. Bulk queries are not permitted.

5.5. Clientul este de acord să nu (i) decompileze, dezasambleze sau folosească inginerie inversă cu privire la Produse, (ii) altereze, modifice sau creeze lucrări derivate pe baza datelor și documentației, (iii) integreze Produsele in orice alt software altfel decât în modul în care este stabilit în documentație, (iv) folosească, copieze, vândă, sub-licențieze, închirieze, împrumute, cesioneze sau transfere Produsele sau documentația, cu excepția celor autorizate în mod expres de acest Contract de licență, (iv) distribuie, dezvăluie sau permită utilizarea Produselor sau documentației în orice format, prin orice serviciu de utilizare concomitentă de către diferiți utilizatori, birou de servicii, rețea sau prin orice alte mijloace neprevăzute în documentație, sau (vi) permită sau încurajeze orice terță parte să facă oricare dintre cele de mai sus.

5.5  Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing. 

5.6. Drepturile asupra imaginilor vehiculelor aparțin creatorilor lor sau titularilor de drept. Autovista nu acordă Clientului drepturi de a folosi aceste imagini; Serviciul Autovista în legătură cu imaginile se limitează la furnizarea unui link de la Produse la imagini. Aceste link-uri pot fi folosite în legătură cu Produsele și doar online, fără a prelua reproduceri, altele decât copiile tranzitorii necesare în memoria cache. Utilizarea ulterioară a imaginilor în corespondența electronică sau materialele imprimate este interzisă. Autovista poate retrage linkurile către imagini în orice moment și orice utilizare ulterioară a linkurilor de către Client trebuie să înceteze dacă titularul drepturilor asupra imaginii solicită acest lucru. În aceste circumstanțe, Autovista va încerca, la discreția sa, să pună la dispoziția Clientului alte imagini.

5.6   Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Autovista grants to Customer no rights to use such images; Autovista’s service in relation to images is limited to providing a link from the Products to the images. Such links may only be used in conjunction with the Products and only online without undertaking any reproductions, other than necessary transitory copies in the cache memory. Further use of the images in electronic mailings or printed materials is prohibited. Autovista may withdraw the links to the images at any time, and any further use of the links by Customer must cease if the image rightsholder so requires. In such circumstances, Autovista will at its sole discretion attempt to make other images available to Customer.

5.7. Clientul poate crea un număr rezonabil de copii de arhivă și de rezervă ale Produselor și documentației, cu condiția ca toate notele, numele și logo-urile cu drepturi de proprietate să fie duplicate pe astfel de copii si in masura in care aceasta este necesara pentru a asigura utilizarea Produsului.

5.7   Customer may create a reasonable number of archival and backup copies of the Products and documentation, provided all proprietary rights notices, names and logos are duplicated on such copies and to the extent that this is necessary to ensure the use of the Product.

5.8   Autovista (sau oricare dintre reprezentanții și consultantii săi profesionali, care sunt obligați prin obligații profesionale de confidențialitate) va avea dreptul, după notificarea rezonabilă a Clientului, să intre în sediul Clientului în timpul orelor de lucru și să folosească toate sistemele și unitățile de calculator în scopul inspectării și copierii oricăror înregistrări sau a altor informații pe orice mediu, după cum este necesar în mod rezonabil pentru a monitoriza conformitatea Clientului cu Contractul de Licență, sub rezerva obligațiilor Clientului de confidențialitate față de terțe părți. În cazul unei nerespectări majore de către Client, Autovista va avea dreptul de a recupera costurile de audit, în plus față de orice alte daune care pot fi recuperabile.

5.8   Autovista (or any of its representatives or professional advisers, who are bound by professional obligations of confidentiality) shall have the right, on providing reasonable notice to Customer, to enter Customer’s premises during business hours and use all computer systems and facilities for the purpose of inspecting and copying any records or other information in any medium as reasonably necessary to monitor Customer’s compliance with the Licence Agreement, subject to Customer’s obligations of confidentiality to third parties. In the event of material non-compliance by Customer being detected, Autovista shall be entitled to recover the costs of the audit, in addition to any other damages which may be recoverable.

6. APĂRAREA ÎNCĂLCĂRII ȘI DESPĂGUBIRE

6.  INFRINGEMENT DEFENCE AND INDEMNIFICATION 

6.1. Autovista garantează că Produsele nu încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală ale nici unei terțe părți. Autovista este de acord să despăgubească și să exonereze Clientul față de orice daune stabilite sau convenite a fi plătite către orice terță parte, ce rezultă din încălcarea de către Autovista a garanției de mai sus cu condiția ca (i) Clientul să notifice Autovista de orice astfel de cerere din momentul în care află de ea, și (ii) Clientul să lase Autovista să se ocupe de desfășurarea apărării împotriva acestei cereri și să acorde către Autovista asistență după cum în mod rezonabil se va solicita (pe cheltuiala Autovista) în privința desfășurării apărării.

6.1   Autovista warrants that Products do not infringe any Intellectual Property Rights of any third party. Autovista agrees to indemnify and hold Customer harmless from and against any damages awarded or agreed to be paid to any third party arising out of Autovista’s breach of the foregoing warranty, provided that (i) Customer gives notice to Autovista of any such claim forthwith upon becoming aware of it; and (ii) Customer gives Autovista sole conduct of the defence to any such claim and gives to Autovista such assistance as it shall reasonably require (at the expense of Autovista) in respect of the conduct of the said defence.

6.2. În eventualitatea unei astfel de încălcări, Autovista poate, pe cheltuiala sa, să obțină pentru Client dreptul de a continua exercitarea drepturilor acordate cu privire la Produse sau să înlocuiască sau să modifice Produsele pe cheltuiala Autovista, pentru ca exercitarea de către Client a drepturilor sale în temeiul Contractului de Licență sa nu constituie o incalcare. Modalitatile de reparare prevăzute în clauzele 6.1. și 6.2. vor fi singurele disponibile Clientului și Autovista nu va avea o altă răspundere față de Client.

6.2   In the event of such a breach, Autovista may, at its expense, procure for Customer the right to continue exercising the rights granted hereunder with respect to Products or replace or modify Products at Autovista’s sole expense to make Customer’s exercise of its rights under the Licence Agreement non-infringing. The remedies foreseen in clauses 6.1and 6.2 shall be the sole remedies available to Customer and Autovista shall have no further liability to Customer.

7. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

7.  WARRANTIES AND LIMITATIONS

7.1. Autovista garantează că (i) Produsele au fost compilate folosind abilități și diligență rezonabile în conformitate cu bunele practici din industrie. Clientul recunoaște că în estimarea valorilor curente și previzionarea valorilor viitoare sau furnizarea altor informații, Autovista va folosi abilități și diligență rezonabile, dar că Autovista nu garantează acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea niciunor valori sau date specifice, pe care Clientul le va trata doar ca indicații orientative, (ii) pe durata Contractului de Licență, va depune eforturi rezonabile pentru a corecta orice erori notificate privind Produsele, în mod prompt, unde este cazul prin includerea unei corecții în următoarea lansare sau actualizare programată a produselor Autovista.

7.1   Autovista warrants that (i) Products have been compiled using reasonable skill and care in accordance with good industry practice.  Customer acknowledges that when estimating present and forecasting future values or providing any other information, Autovista will use reasonable skill and care, but that Autovista does not warrant the accuracy, completeness, or correctness of any particular values or data which Customer shall treat as guiding indications only;  (ii) it will during the term of the Licence Agreement use reasonable endeavours to correct any errors notified to it in Products promptly, where appropriate by including a correction in the next scheduled release or Update of Autovista Products;

7.2. Autovista nu acordă nici o garanție cu privire la (i) lipsa de erori   în ceea ce privește informațiile sau (ii) datele furnizate de către terțe părți și incluse de către Autovista în Produse, și garantează doar că a depus eforturi rezonabile pentru a copia sau importa aceste informații in mod corect de la sursa originală. În cazul  oricărei erori tehnice în Produse, sub rezerva notificării sale în conformitate cu Contractul de Licență, Autovista va investiga eroarea și, dacă acea situatie poate fi repetata sau altfel confirmata de către Autovista ca o eroare, Autovista va acționa după cum consideră a fi adecvat în circumstanțele date pentru a remedia situația.

7.2   Autovista gives no warranty as to i) freedom from defects of information or (ii) data supplied by third parties and incorporated by Autovista into Products and warrants only that it has used reasonable endeavours to copy or import such information correctly from its original source; In the event of any technical error in the Products, subject to being notified in accordance with the Licence Agreement, Autovista will investigate the error and, if the issue can be replicated or otherwise confirmed by Autovista as an error, Autovista will take such action as it considers appropriate in the circumstances to remedy the situation.

7.3. Garanțiile stabilite în acest contract de licență exclud și înlocuiesc orice alte garanții, condiții, termeni, angajamente și obligații implicate de lege, jurisprudența, cutuma, uzanță comercială, mod de desfasurare a tranzactiilor care au legătură cu calitatea, starea și adecvarea Produselor pentru orice scop.

7.3  The warranties set out in this Licence Agreement are exclusive of and in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or otherwise which relate to the quality, condition and fitness for any purpose of Products.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8. LIMITATION OF LIABILITY 

8.1. Această clauză 8 se aplică răspunderii Autovista (inclusiv orice răspundere pentru acțiunile și omisiunile angajaților, reprezentanților sau subcontractanților săi) în privința oricărei încălcări a obligațiilor sale contractuale ce decurge din orice Contract de licență și orice declarație, act ilicit sau omisiune inclusiv neglijență și orice altă formă de răspundere și se atrage atenția Clientului asupra clauzei 8.

8.1   This clause 8 applies to Autovista’s liability (including any liability for the acts and omissions of its employees, agents and sub-contractors) in respect of any breach of its contractual obligations arising under any Licence Agreement and any representation, statement or tortious act or omission including negligence and any other form of liability, and Customer’s attention is in particular drawn to the provisions of this clause 8.

8.2. Răspunderea Autovista față de Client nu va fi limitată pentru (a) deces sau vatamare corporala personală ce rezultă din culpa  Autovista, (b) fraudă, (c) implicit intenționat sau neglijență gravă (d) o încălcare a garanției din clauza 6.1. sau (e) orice alt aspect pentru care răspunderea nu poate fi limitată, ca urmare a aplicarii unei norme imperative.

8.2   Autovista’s liability to Customer will not be limited for (a) death or personal injury resulting from Autovista’s negligence, (b) fraud, (c) wilful default or gross negligence (d) a breach of the warranty in clause 6.1 or (e) any other matter for which liability cannot as a matter of applicable mandatory law be limited.

8.3. Sub rezerva clauzei 8.2, întreaga răspunderea a Autovista va fi limitată la o sumă egală cu totalul taxei plătite sau de plătit pentru Produsele în cauză pe perioada contractuala de 12 luni in curs în care a apărut răspunderea.

8.3   Subject to clause 8.2, Autovista’s entire liability shall be limited to an amount equal to the aggregate of the Fee paid or due to be paid for the Product concerned in respect of the 12 month period in which the liability arose.

8.4. Sub rezerva clauzei 8.2. Autovista nu va fi răspunzătoare față de client pentru (i) nici o pierdere de profit, activitate comercială, economii previzionate, fond comercial, date sau orice astfel de pierderi, sau (ii) nici un tip de pierderi sau daune indirecte sau secundare; în fiecare caz se vor avea in vedere si vor fi incluse orice daune sau pierderi suferite de către Client ca urmare a unei acțiuni înaintate de către o terță parte chiar dacă o astfel de pierdere a fost în mod rezonabil previzibilă sau Autovista a fost notificată de posibilitatea ca Clientul să le suporte.

8.4   Subject to clause 8.2, Autovista shall not be liable to Customer for (i) any loss of profits, business, anticipated savings, goodwill, data or other such loss; or (ii) any type of special indirect or consequential loss or damage; in each case including loss or damage suffered by Customer as a result of an action brought by a third party and even if such loss was reasonably foreseeable or Autovista had been advised of the possibility of Customer incurring the same.

8.5. Autovista nu va fi răspunzătoare față de nici o altă persoană alta decât Clientul în legătură cu Contractul de Licență sau obiectul acestuia.

8.5  Autovista will not be liable to any person other than Customer in connection with this Licence Agreement or its subject-matter.

9. LEGEA ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION 

9.1. Contractul de licență se va supune, va fi interpretat și întocmit în conformitate cu normele de drept material ale legii romane, fără nici o referire la conflictul de legi. Orice dispute, controverse sau cereri ce rezultă din sau în legătură cu acest Contract de Licență se vor supune jurisdicției exclusive a instantei competente in raza careia se afla sediul Autovista.

9.1   This Licence Agreement shall be subject to, interpreted and construed in accordance with the substantive laws of Romanian law without any reference to conflict of law statutes.  Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Licence Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in which Autovista is located.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10. TERMINATION 

10.1. Contractul de Licență va intra în vigoare la Data de Începere și, dacă nu este specificat altfel în Comandă, va avea o durată inițială de 12 luni, continuând să fie în vigoare pentru perioade succesive de 12 luni. Fiecare parte poate inceta Contractul de Licență cu efect de la sfârșitul perioadei curente, prin acordarea unei notificări scrise de incetare trimisă celeilalte părți cu cel puțin 60 de zile înainte de data de expirarea perioadei curente.

10.1   The Licence Agreement shall enter into force on the Commencement Date and unless otherwise specified in the Order shall have an initial duration of 12 months, continuing in force thereafter for further periods of twelve months. Either party may terminate the Licence Agreement with effect from the end of the then-current period by giving the other party written notice of such termination not less than 60 days before the expiry of the then-current period.

10.2. Contractul de Licență poate fi reziliat printr-o notificare în scris cu efect imediat (i) de către Autovista, în cazul în care Clientul, după ce a primit o notificare scrisă de punere in intarziere, nu plătește sumele datorate în temeiul Contractului de Licență sau orice altă datorie către Autovista în termen de 30 de zile de la data scadentă, (ii) de către oricare dintre părți, dacă cealaltă parte încalcă orice termen al Contractului de Licență care (în cazul unei încălcări care poate fi remediată) nu a fost remediată în 30 de zile de la notificarea scrisă de punere in intarziere privind remedierea acesteia, (iii) de către oricare dintre părți dacă cealaltă parte convoacă o adunare a creditorilor sau dacă se face o propunere pentru un acord voluntar de reeșalonare a datoriilor sau pentru orice alt concordat cu creditorii sai (sau cesiune de creante catre acestia), dacă cealaltă parte devine insolvabila sau dacă un administrator judiciar, un administrator sau un ofițer similar este numit cu privire la intreaga sau orice parte a activității comerciale sau activelor celeilalte părți sau dacă este introdusa o cerere sau este convocata o adunare în scopul adoptarii unei hotarari sau măsuri pentru dizolvarea, insolventa sau falimentul celeilalte părți sau pentru formularea unei cereri de deschidere a unei proceduri de prevenire a insolventei și (iv) de către Autovista, dacă Clientul încalcă oricare dintre termenii licenței în temeiul prezentului Contract de Licență si nu remediaza toate incalcarile aduse limitarilor si restrictiilor Contractului de Licenta, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data comunicarii de catre Autovista a unei notificari motivate de punere in intarziere.

10.2  The Licence Agreement may be terminated by notice in writing forthwith: (i) by Autovista, if Customer, having been sent a written reminder, fails to pay any sums payable under the Licence Agreement or any other debt due to Autovista within 30 days after the due date; (ii) by either party if the other commits any material breach of any term of the Licence Agreement which (in the case of a breach capable of being remedied) shall not have been remedied within 30 days of a written request to remedy the same; (iii) by either party if the other convenes a meeting of its creditors or if a proposal is made for a voluntary arrangement or for any other composition scheme or arrangement with (or assignment for the benefit of) its creditors or if the other shall be unable to pay its debts or if a trustee receiver, administrator or administrative receiver or similar officer is appointed in respect of all or any part of the business or assets of the other or if a petition is presented or a meeting is convened for the purpose of considering a resolution or other steps are taken for the winding up or bankruptcy of the other or for the making of an administration order; and (iv)  by Autovista, if Customer breaches any of the licence terms under this Licence Agreement, and has not within ten (10) business days of the date of a reasonably detailed written notice, cured all breaches of licence limitations or restrictions.  

10.3. Orice încetare a Contractului de Licență nu va aduce atingere drepturilor și căilor de atac la care o parte are dreptul în temeiul prezentului contract sau al legii și nu va afecta nici un drept sau obligație a Părților, nici aplicabilitatea sau continuarea aplicabilității prevederilor prezentului contract care, în mod expres sau implicit, sunt menite să fie aplicabile sau să continue sa fie aplicabile la sau după o astfel de încetare, incluzând, fără limitare, clauza 4, care va continua sa fie aplicabila dupa incetarea Contractului de către oricare dintre Părți.  

10.3   Any termination of the Licence Agreement shall be without prejudice to any other rights or remedies a Party may be entitled to hereunder or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either Party nor the coming into or continuance in force of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination which shall include without limitation clause 4 which shall survive termination of the Licence Agreement by either Party.

10.4. În termen de 7 zile de la încetarea Contractului de Licență (ce va include încetarea licenței de a utiliza orice copii de rezervă) Clientul, la alegerea Autovista, în cazul Produselor ce sunt utilizate cu echipament informatic, fie va returna fie va distruge astfel de copii ale Produselor aflate în posesia sau controlul său și un reprezentant autorizat al Clientului va certifica în scris către Autovista îndeplinirea acestei obligații de către Client.

10.4   Within 7 days of the termination of the Licence Agreement (which shall include termination of the licence to use any back-up copies) Customer shall in the case of Products for use with computer equipment at Autovista sole option either return or destroy all such copies of Products in its possession or control and a duly authorised officer of Customer shall certify in writing to Autovista that Customer has complied with this obligation.

11. PROTECȚIA DATELOR

11. DATA PROTECTION

11.1. Ambele părți vor respecta cerințele aplicabile ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE 2016/679) și orice legi naționale de implementare, regulamente și legislații secundare, după cum sunt modificate și actualizate din când în când (Legislația privind Protecția Datelor). Această clauză 11 este în plus față de și nu exonerează, înlătură sau înlocuiește obligațiile unei Părți în temeiul legislației privind Protecția Datelor.

11.1   Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 11 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

11.2. Părțile recunosc că în sensul Legislației privind Protecția Datelor, Clientul este operatorul de date și Autovista este procesatorul de date (operatorul de date și procesatorul de date au înțelesul dat în legislația privind Protecția Datelor)

11.2   The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Autovista is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

11.3. Clientul se va asigura că are toate permisele și avizele pentru a permite transferul legal al datelor personale (după cum este definit în legislația privind protecția datelor) către Autovista pe durata și în scopurile acestui Contract de Licență, inclusiv cazul în care Clientul introduce Date Personale (inclusiv dar fără a se limita la datele clientului sau numărul de înregistrare al vehiculului (VRM) sau numărul de identificare al vehiculului (VIN)) în Produse în scopul interogării bazelor de date ale Produselor, sau in orice alte scopuri în cursul utilizării Produselor. Clientul nu va transfera nici o categorie specială de date (după cum este definit în Legislația privind Protecția Datelor) către Autovista. Clientul va despăgubi Autovista integral în legătură cu orice încălcare a acestor obligații.

11.3 The Customer will ensure that it has all necessary appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation)to Autovista for the duration and purposes of this Licence Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista. Customer will indemnify Autovista fully in relation to any breach of these obligations.

11.4. Autovista va prelucra doar VRM sau VIN pentru a identifica un vehicul și pentru a înregistra această activitate în scopuri de facturare și audit și pentru raportarea către producătorii de vehicule ale căror sisteme Autovista le folosește. Clientul poate, de asemenea, înregistra în sistemul Autovista detaliile propriilor clienți și ale persoanelor aflate in legatura cu acestia, pentru propriile scopuri administrative.

11.4   Autovista shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Autovista uses. The Customer may also record in Autovista’s system the details of its own customers and connected individuals for its own administrative purposes.

11.5. Autovista, în legătură cu orice date personale prelucrate în sensul îndeplinirii de către Autovista a obligațiilor sale în temeiul Contractului de Licență

11.5 Autovista shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Autovista of its obligations under this Licence Agreement:

11.6. va prelucra Datele Personale pentru a furniza serviciile în temeiul Contractului de Licență și altfel doar la instrucțiunile scrise ale Clientului, doar dacă Autovista nu este obligată în mod legal de către o autoritate publică să prelucreze Datele Personale pentru un motiv diferit, caz în care Autovista va notifica Clientul în prealabil, dacă Autovista nu are interdicție de a face acest lucru.

11.6 process Personal Data in order to provide services under the Licence Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Autovista is legally compelled by a public authority to process Personal Data for a different reason, in which case Autovista will notify Customer in advance if Autovista is not prohibited from doing so;

11.7. se va asigura că a luat toate măsurile tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja Datele Personale împotriva prelucrării ilegale sau neautorizate și împotriva pierderii accidentale sau distrugerii sau daunelor aduse Datelor Personale, pentru a asigura un nivel de securitate pentru Datele Personale corespunzator riscului, având în vedere starea dezvoltării tehnologice și costul implementării masurilor. Autovista va furniza o descriere detaliată a acestor măsuri la cerere către dataprotection@autovistagroup.com;

11.7 ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Autovista will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com;

11.8. se va asigura că tot personalul care are acces la și/sau prelucrează Date Personal este obligat să mențină Datele Personale confidențiale, și

11.8 ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential; and

11.9. nu va transfera Datele Personal în afara Spațiului Economic European decât dacă s-a obținut acordul prealabil scris al Clientului și s-au îndeplinit următoarele (i) Clientul sau Autovista au furnizat garantii adecvate în legătură cu transferul, (ii)  exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate, (iii) Autovista își îndeplinește obligația în temeiul Legislației privind Protecția Datelor prin furnizarea unui nivel adecvat de protecție, și (iv) îndeplinește instrucțiunile rezonabile notificate în avans de către Client cu privire la prelucrarea Datelor Personale.

11.9 not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Autovista has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Autovista complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data.

11.10. va sprijini Clientul, pe cheltuiala Clientului, privind răspunsul la orice cerere de la o persoană vizată și asigurarea conformității cu obligațiile sale în temeiul Legislației privind Protecția Datelor cu privire la securitate, notificările de încălcare, evaluările impactului și consultațiile cu autoritățile de supraveghere sau de reglementare.

11.10 assist the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;

11.11. va notifica Clientul  fără întârziere nejustificată, de îndată ce a luat cunoștință de producerea unei încălcări a securității Datelor Personale

11.11 notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

11.12. la cererea scrisă a Clientului, va șterge sau returna Datele Personale și copiile acestora către Client la încetarea Contractului de Licență, cu excepția cazului în care este obligat prin legea aplicabilă să stocheze Datele Personale,

11.12 at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Licence Agreement unless required by Applicable Law to store the Personal Data;

11.13. Va menține înregistrări și informații complete și corecte pentru a demonstra conformitatea cu această clauză 11 și pentru a permite auditarea de către Client sau de către auditorul desemnat al Clientului și

11.13 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 11 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor; and

11.14. va despăgubi Clientul integral în legătură cu orice încălcare a acestor obligații

11.14 indemnify Customer fully in relation to any breach of these obligations.

11.15. Clientul consimte ca Autovista să desemneze furnizori de date VRM și VIN sau subcontractanți care furnizează suport ca terțe persoane imputernicite de Autovista pentru prelucrarea de Date Personale în temeiul Contractului de Licență. Autovista a încheiat sau va încheia un contract scris cu persoane imputernicite terțe părți în principal privind termenii lor comerciali standard sau care acoperă obligațiile conținute în această clauză, după cum sunt încheiate între Autovista și Client. Autovista va rămâne răspunzătoare pentru toate actele și omisiunile oricărei persoane imputernicite terță parte numit de Autovista.

11.15 Customer consents to Autovista appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Licence Agreement. Autovista has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially on their standard terms of business, or covering the obligations contained in this clause, and as between Autovista and Customer, Autovista shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by us.

11.16. Fiecare parte poate, oricând cu un preaviz de 30 de zile, să revizuiască această clauză 11 prin înlocuirea acesteia cu orice clauze standard ale oricărui operator sau persoane imputernicite a acestuia sau termeni similari care fac parte dintr-un mecanism de certificare aprobat (care se vor aplica de la data cuprinderii lor intr-un act aditional la acest Contract de Licență).

11.16 Either party may, at any time on not less than 30 days’ notice, revise this clause 11 by replacing it with any applicable controller to processor standard clauses or similar terms forming part of an applicable certification scheme (which shall apply when replaced by attachment to this Licence Agreement).

12. DIVERSE

12. MISCELLANEOUS

12.1. Autovista poate cesiona acest Contract de Licență și orice comandă către oricare dintre entitățile sale afiliate sau către orice entitate către care Autovista poate vinde, transfera, transmite, cesiona sau închiria toate sau aproape toate activele sau materialele utilizate în legătură cu executarea obligațiilor contractuale. Autovista poate subcontracta oricare sau toate obligațiile nascute în temeiul contractului, dar va pastra raspunderea pentru acestea.

12.1 Autovista may assign this Licence Agreement and any order hereunder to any of its affiliated entities or to any entity to which Autovista may sell, transfer, convey, assign or lease all or substantially all of the assets or material used in connection with the performance of its obligations hereunder.  Autovista may subcontract any or all of the obligations to be performed by it hereunder, but will retain responsibility for the work.

12.2 Nici o parte nu va fi responsabilă pentru nici o pierdere sau daună cauzată de întârzierea executării sau neexecutarea oricăror obligații ale Contractului de Licență, dacă acestea sunt ocazionate de forta majora sau caz fortuit. În cazul în care are loc un astfel de eveniment, partea care nu își îndeplinește obligațiile va notifica cealaltă parte detaliind circumstanțele și, dacă o neîndeplinire continuă pentru mai mult de 6 săptămâni, atunci cealaltă parte va avea dreptul de a inceta Contractul de Licență prin notificare scrisă. Nici o parte nu va avea nici o răspundere față de cealaltă parte în privința incetarii Contractului de Licență ca urmare a unui astfel de eveniment.

12.2 Neither party shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure in the performance of any of its obligations under the Licence Agreement where the same is occasioned by a cause beyond its reasonable control. Should any such event occur the party in default shall forthwith give notice to the other detailing the circumstances and if a default shall continue for more than 6 weeks, then the other party shall be entitled to terminate the Licence Agreement by written notice. Neither party shall have any liability to the other party in respect of the termination of the Licence Agreement as a result of such an event.

12.3 Orice notificare ce va fi dată celeilalte părți în temeiul Contractului de Licență se va face în scris (ceea ce include e-mailuri) și va adresată părții la sediul său sau orice altă adresă după cum a fost specificat în Comandă sau ulterior în scris.

12.3 Any notice to be given to a party under the Licence Agreement shall be in writing (which includes e-mail) addressed to that party at its principal place of business or such other address as may have been specified in the Order or subsequently in writing.

12.4 Neexecutarea sau întârzierea executării oricărui drept nu va fi considerată ca o renunțare la drepturile sale în temeiul Contractului de Licență sau altfel. Nici o renunțare de către o parte la o încălcare a acestui Contract de Licență de către cealaltă parte nu va fi considerată ca o renunțare la orice încălcare ulterioară a contractului sau a oricărei alte prevederi.

12.4 Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under the Licence Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of the Licence Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

12.5 Dacă o prevedere (sau parte a unei prevederi) a acestui Contract de Licență este considerată de către o autoritate competentă a fi nulă sau inaplicabilă parțial sau total, acea prevedere sau parte a prevederii va fi considerată eliminată și valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului de Licență și restul prevederii în cauză nu vor fi afectate. Prevederea inaplicabilă va fi înlocuită cu o prevedere care corespunde cât mai mult intenției economice a părților.

12.5 If any provision (or part of a provision) of this Licence Agreement is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of the Licence Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby. The unenforceable provision shall be replaced with a provision that as closely as possible corresponds to the parties’ envisaged economic intent.

12.6 Contractul de Licență reprezintă întregul acord și înlocuiește orice înțelegeri și acorduri anterioare între părți privind Produsele. În cazul unei discrepanțe privind versiunea în engleză și cea in limba romana a acestui Contract de Licență, prevederile termenilor și condițiilor vor prevala.

12.6 This Licence Agreement is the entire agreement and replaces all previous agreements and understandings between the parties relating to the Products. In the event of any discrepancy between the English and Romanian language versions of this Licence Agreement, the provisions of the Romanian language terms and conditions shall prevail.